గడ్డి

గడ్డి
గడ్డి తిని ఆవులు పాలిస్తాయి
గడ్ది తినే లాలూలు  పాలిస్తారు...


నచ్చితే నలుగురికీ చెప్పండి! నచ్చకపోతే నాకు చెప్పండి...!!
Read More

ప్రకృతి

ప్రకృతి కంటికి రెప్పలా...వనం...
కంటి మంటలా మనం...
నచ్చితే నలుగురికీ చెప్పండి! నచ్చకపోతే నాకు చెప్పండి...!!
Read More

భరించండి

భరించండినచ్చితే నలుగురికీ చెప్పండి! నచ్చకపోతే నాకు చెప్పండి...!!
Read More

దీపావళి

దీపావళి
నచ్చితే నలుగురికీ చెప్పండి! నచ్చకపోతే నాకు చెప్పండి...!!
Read More

జరిమానా !

జరిమానా !
తను నన్నే చూస్తోంది
ఎటు పోయినా చూస్తునే ఉంది
హద్దు మీరుతానేమోనని
ఎదురు చూస్తోంది
నేను ఎటో చూస్తున్నా
తను ఓరకంటితో గమనిస్తూనే ఉంది
గీత దాటబోతే
తన కన్నుల్లో బంధించేసింది
ప్రేమ లేఖ సంధించేసింది
హద్దు దాటినందుకు
ముద్దుగా జరిమానా వేసేసింది
.
.
.
.
.
.
సిగ్నల్స్ దగ్గరి
పాడు సీ సీ కెమెరా..

నచ్చితే నలుగురికీ చెప్పండి! నచ్చకపోతే నాకు చెప్పండి...!!
Read More

Articles

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails