బుధవారం, సెప్టెంబర్ 24, 2014

ఆగద్దు..


మార్చి పోతే సెప్టెంబరొస్తుంది
కానీ ఫావరెట్ హీరో సినిమా
ఇవ్వాళ చూడకపోతే రేపుంటుందో ఉండదో ..

ఆగద్దు..


నచ్చితే నలుగురికీ చెప్పండి! నచ్చకపోతే నాకు చెప్పండి...!!

Share/Save/Bookmark

నంది

ఎవ్వడంట ఎవ్వడంటా... నిన్ను మెచ్చుకుంది ఏ సినిమాకి ఇస్తారో  ఈ నంది కాని నంది ఎవ్వరూ కనందీ... ఎక్కడా వినందీ బాబు ఆన అయ్యిందేమో బావ దరిక...