శుక్రవారం, ఆగస్టు 01, 2014

అబద్ధాలు

అబద్ధాలాడితే అమ్మాయిలు పుడతారోలేదో కానీ
అమ్మాయిలకోసం అబద్ధాలు చాలానే పుడతాయి !

నచ్చితే నలుగురికీ చెప్పండి! నచ్చకపోతే నాకు చెప్పండి...!!
Share/Save/Bookmark

నంది

ఎవ్వడంట ఎవ్వడంటా... నిన్ను మెచ్చుకుంది ఏ సినిమాకి ఇస్తారో  ఈ నంది కాని నంది ఎవ్వరూ కనందీ... ఎక్కడా వినందీ బాబు ఆన అయ్యిందేమో బావ దరిక...