ఆదివారం, నవంబర్ 18, 2012

నచ్చితే నలుగురికీ చెప్పండి..నచ్చకపోతే నాకు చెప్పండి Share/Save/BookmarkShare/Save/Bookmark

బుధవారం, నవంబర్ 14, 2012

వినురవేమ


కప్పులోన చాయి చెవిలోన ఎఫ్ ఎం
వంటిపైన జీన్సు సెల్లు సొల్లు
యువతరం జోరు ఇంతింత కాదయా
విశ్వధాభిరామ వినురవేమ
నచ్చితే నలుగురికీ చెప్పండి..నచ్చకపోతే నాకు చెప్పండి Share/Save/BookmarkShare/Save/Bookmark

ఆదివారం, నవంబర్ 11, 2012

ధన త్రయోదశిడెవెలప్ మెంట్

పావలా ధర్మం చేయండి బాబయ్యా! పది కాలాలు సుఖంగుంటారు నుంచీ...ఓ పది రూపాయలియ్యండి సారు దాకా వచ్చింది వ్యవహారం.

రెండు వేలు లంచం తీసుకుంటూ పట్టుబడ్డ ప్రభుత్వాధికారి నుంచి.. వేల కోట్లు స్వాహా.. వేల ఎకరాల ప్రభుత్వ సొమ్ము పలహారం దాకా వచ్చాయి హెడ్ లైన్లు

ధన త్రయోదశి కదా..

అందరికీ శుభాకాంక్షలు


నచ్చితే నలుగురికీ చెప్పండి..నచ్చకపోతే నాకు చెప్పండి Share/Save/BookmarkShare/Save/Bookmark

నంది

ఎవ్వడంట ఎవ్వడంటా... నిన్ను మెచ్చుకుంది ఏ సినిమాకి ఇస్తారో  ఈ నంది కాని నంది ఎవ్వరూ కనందీ... ఎక్కడా వినందీ బాబు ఆన అయ్యిందేమో బావ దరిక...