ఆదివారం, ఆగస్టు 19, 2007

Leaders are born in INDIA

Leaders are not born they are made..............

ఇది ప్రపంచ వ్యాప్తoగా తెలిసిన సూక్తి..
కాని "మేరా భారత్ మహాన్"

ఇక్కడ మాత్రం,

"Leaders are born !! ".....


వారసత్వంగా నాయకత్వ లక్షణాలు వచ్చినా రాకున్నా నాయకత్వం మాత్రం "లక్షణo" గా వచ్చేస్తుంది ..వంశపారంపర్యంగా!!

జాతీయ స్థాయిలో చూసినా రాష్త్ర స్థాయిలొ చూసినా ఆయా నాయకుల పిల్లలు వాళ్ళ పిల్లలే రాజ్యమేలుతున్నారు..
మంత్రాంగం నడిపిస్తునారు
..

మరి ఇది ప్రజాస్వామ్యమా ? లేక రాజరికమా?


నంది

ఎవ్వడంట ఎవ్వడంటా... నిన్ను మెచ్చుకుంది ఏ సినిమాకి ఇస్తారో  ఈ నంది కాని నంది ఎవ్వరూ కనందీ... ఎక్కడా వినందీ బాబు ఆన అయ్యిందేమో బావ దరిక...